PHÂN BỔ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ KHI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH MẶT HÀNG CHỊU THUẾ VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ

 

CÂU HỎI: Nếu doanh nghiệp đồng thời sản xuất và kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT và sản xuất những mặt hàng không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT được tính như thế nào?

TRẢ LỜI:
1. Theo quy định của Thuế.
 Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 2 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ(kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.”

 Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 9, Điểm a sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT SO VỚI tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

=> KẾT LUẬN:Căn cứ theo các quy định trên thì:
– Nếu cơ sở kinh doanh hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì THUẾ GTGT ĐẦU VÀO DÙNG CHO SẢN XUẤT KINH DOANH CHỊU THUẾ GTGT THÌ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT. CÒN THUẾ GTGT đầu vào mà dùng riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế thì sẽ không được khấu trừ mà hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá hoặc giá gốc hàng tồn kho
– Nếu cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế thì:
+ Hàng tháng, quý tạm phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = ( Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT + Doanh thu hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT) / (Tổng doanh thu chịu thuế và không chịu thuế bao gồm cả doanh thu hàng hóa không phải kê khai tính nộp thuế GTGT) x Thuế GTGT đầu vào dùng chung trong kỳ
+ Cuối năm, doanh nghiệp phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ, khấu trừ theo tháng, quý vào tháng hoặc quý cuối năm.

VÍ DỤ 1: PHÂN BỔ THUẾ GTGT HÀNG THÁNG VÀ CUỐI NĂM
Tại Công ty A:
– Trong tháng 1, số thuế GTGT của hàng hóa mua vào trong kỳ là 60.000.000 đồng
Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT trong kỳ là: 1.000.000.000 đồng.
Tổng doang thu hàng hóa bán ra trong kỳ (Gồm chịu thuế và không chịu thuế GTGT): 1.200.000.000 đồng
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ
= (1.000.000.000/ 1.200.000.000) x 60.000.000 = 50.000.000 đồng.
– Cuối năm tổng hợp được:
Số thuế GTGT của hàng hóa mua vào trong năm DÙNG CHUNG cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT là: 700.000.000 đồng
Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT trong năm: 20.000.000.000 đồng
Tổng doanh thu hàng hóa bán ra trong năm (Gồm chịu thuế và không chịu thuế): 30.000.000.000 đồng
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm:
= 20.000.000.000 / 30.000.000.000 x 700.000.000 = 466.666.667 đồng
Giả sử:
+ TH1: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ trong năm: 400.000.000 đồng
Khi đó doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh tăng số tiền 66.666.667 đồng vào kỳ kê khai tháng 12 hoặc quý 4 .
+ TH2: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ trong năm: 500.000.000 đồng
Khi đó doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh giảm số tiền là 33.333.333 đồng vào kỳ kê khai tháng 12 hoặc quý 4.

VÍ DỤ 2: BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ TRONG HTKK GỒM THÁNG VÀ CUỐI NĂM
Tại Công ty A kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, bắt đầu hoạt động từ tháng 09/2016. Giả sử Công ty kê khai thuế GTGT theo tháng

+Tháng 09/2016 doanh thu hàng hoá chịu thuế VAT là : 2.200.000.000 và thuế VAT là 120.000.000 (Trong này doanh thu thuế suất 5%: 2.000.000.000 và doanh thu thuế suất 10%: 200.000.000 ). Doanh thu của hàng hoá ko chịu thuế VAT: 40.000.000
– Hàng hoá dịch vụ mua vào dùng riêng cho hoạt động chịu thuế GTGT là không phát sinh
– Hàng hoá dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động SXKD chịu thuế GTGT cả hàng không chịu thuế GTGT: 3.000.000.000 và VAT: 300.000.000
+Tháng 10/2016 doanh thu hàng hoá chịu thuế VAT là: 800.000.000 và VAT là 80.000.000. Doanh thu hàng hoá không chịu thuế VAT: 5.000.000.000
– Hàng hoá mua vào dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế là 500.000.000 và VAT: 50.000.0000.
+Tháng 11 không phát sinh,
+Tháng 12/2016 doanh thu hàng hoá chịu thuế VAT: 400.000.000.và thuế VAT là 20.000.000; doanh thu hàng hoá không chịu thuế VAT: 100.000.000
– Hàng hoá mua vào dùng chung cho hoạt động SXKD chịu thuế VAT và ko chịu thuế VAT là: 300.000.000 VAT 30.000.000
Yêu cầu: Kê khai thuế GTGT hàng tháng và kê khai GTGT của tháng 12/2016 của trường hợp này cũng như cách hạch toán.

BÀI GIẢI:

A.MỘT VẤN ĐỀ KÊ KHAI TẠM KHẤU TRỪ THUẾ GTGT HÀNG THÁNG

Kê khai Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2016 như sau:

Bước 1: Tính ra số thuế GTGT dùng chung được khấu trừ tháng 09/2016

Bước 2: Kê khai trên tờ khai thuế GTGT tháng 09/2016

Kê khai Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2016 như sau:

Bước 1: Tính ra số thuế GTGT dùng chung được khấu trừ tháng 10/2016

Bước 2: Kê khai trên tờ khai thuế GTGT tháng 10/2016

Kê khai thuế GTGT tháng 11/2016. Không phát sinh

Kê khai thuế GTGT tháng 12/2016

Bước 1: Tính ra số thuế GTGT dùng chung được khấu cả năm để so sánh với số thuế GTGT được tạm khấu trừ hàng tháng, quý trong năm như sau:

Bước 2: Kê khai trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2016

Giải thích số liệu chỉ tiêu 25 trên tờ khai tháng 12/2016 như sau:

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ cả năm (12 tháng ) là

  • Mà trong năm, đơn vị đã khấu trừ là (Tháng 09:294.642.857)+ (Tháng 10:6.896.552) +(Tháng 11: 0)=539.409
  • => Vậy suy ra phải giảm số thuế GTGT được khấu trừ xuống là: =301.539.409-151.288.056=150.251.353. Do đó, Tại chỉ tiêu 25 trên tờ khai chúng ta ghi số âm là 150.251.353. Ngược lại nếu số thuế GTGT được khấu trừ cả năm mà cao hơn số thuế GTGT đã tạm khấu trừ hàng tháng trong năm thì chúng ta điều chỉnh tăng lên chỉ tiêu 25 bằng số chênh lệch giữa số khấu trừ cả năm với số thuế GTGT đã tạm khấu trừ trong năm.

 B.VẤN ĐỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NHƯ SAU:

  • Hạch toán tháng 09/2016 về thuế GTGT của TK 133 và TK 33311
  • Hạch toán tháng 10/2016 về thuế GTGT của TK 133 và TK 33311
  • Hạch toán tháng 11/2016 về thuế GTGT của TK 133 và TK 33311Không phát sinh nên không hạch toán tháng 11/2016

 

Hạch toán tháng 12/2016 về thuế GTGT của TK 133 và TK 33311

 

 

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP excel

  1. Bộ Tự học kế toán tại nhà CẦM TAY CHỈ VIỆC
  2. Bộ Bài tập và bài giải xuyên suốt 1 công ty sản xuất 1 sản phẩm có hình ảnh minh hoạ
  3. Bộ Lập báo cáo tài chính và excel khai báo thuế bằng HÌNH ẢNH MINH HOẠ
  4. Bộ Chứng từ thực tế của Công ty và hướng dẫn excel kế toán trên phần mềm MISA

Công Ty Đào Tạo Và Đào Tạo Kế Toán Thuế Kế Toán Bác Thành
Địa chỉ: 51 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (024)3.753.8232 – 0913.283.795 – 0904.766.722
Website: www.ketoanexcel.com – Email: bacthanhkt@gmail.com

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here