Hệ thống tài khoản theo quyết định 200

Tải hệ thống tài khoản theo quyết định 200 tại đây : HE THONG TAI KHOAN

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số…..ngày….tháng…..năm 2014 của Bộ Tài chính)

 

SốSỐ HIỆU TK 
TTCấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
1234
  LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
   
01111Tiền mặt
  1111Tiền Việt Nam
  1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
   
02112Tiền gửi Ngân hàng
  1121Tiền Việt Nam
  1122Ngoại tệ
1123Vàng tiền tệ
   
03113Tiền đang chuyển
  1131Tiền Việt Nam
  1132Ngoại tệ
04121Chứng khoán kinh doanh
  1211Cổ phiếu
  1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và công cụ tài chính khác 
05128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi có kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn 
06131Phải thu của khách hàng
07133Thuế GTGT được khấu trừ
  13311332Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

 

08136Phải thu nội bộ
  1361Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
  1362Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
  1363Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
  1368Phải thu nội bộ khác
1234
   
09138Phải thu khác
  1381Tài sản thiếu chờ xử lý
  1385Phải thu về cổ phần hoá
  1388Phải thu khác
   
10141Tạm ứng 
11151Hàng mua đang đi đường  
12152Nguyên liệu, vật liệu 
131531531

1532

1533

1534

Công cụ, dụng cụ Công cụ, dụng cụ

Bao bì luân chuyển

Đồ dùng cho thuê

Thiết bị, phụ tùng thay thế

 

14154Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 
151551551

1557

Thành phẩmThành phẩm nhập kho

Thành phẩm bất động sản

 

16156Hàng hóa
  1561Giá mua hàng hóa
  1562Chi phí thu mua hàng hóa
1567Hàng hóa bất động sản 
17157Hàng gửi đi bán
   
18158Hàng hoá kho bảo thuế
   
19161Chi sự nghiệp
  1611Chi sự nghiệp năm trước
  1612Chi sự nghiệp năm nay
   
20171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
21211Tài sản cố định hữu hình
  2111Nhà cửa, vật kiến trúc
  2112Máy móc, thiết bị
  2113Phương tiện vận tải, truyền dẫn 
1234
  
  2114Thiết bị, dụng cụ quản lý
  2115Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
  2118TSCĐ khác
   
222122121

2122

Tài sản cố định thuê tài chínhTSCĐ hữu hình thuê tài chính.

TSCĐ vô hình thuê tài chính.

   
23213Tài sản cố định vô hình
  2131Quyền sử dụng đất
  2132Quyền phát hành
  2133Bản quyền, bằng sáng chế
  2134Nhãn hiệu, tên thương mại
  2135Chương trình phần mềm
  2136Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
  2138TSCĐ vô hình khác
   
24214Hao mòn tài sản cố định
  2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
  2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
  2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bất động sản đầu tư
   
25217Bất động sản đầu tư 
26221Đầu tư vào công ty con 
27222Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 
282282281

2288

Đầu tư khácĐầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Đầu tư khác

 

292292291

2292

2293

2294

Dự phòng tổn thất tài sảnDự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

30241Xây dựng cơ bản dở dang
  2411Mua sắm TSCĐ
  2412Xây dựng cơ bản
  2413Sửa chữa lớn TSCĐ
1234
   
31242Chi phí trả trước
   
32243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
   
33244Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
  
  LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ 
34331Phải trả cho người bán 
35333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  3331Thuế giá trị gia tăng phải nộp
  33311Thuế GTGT đầu ra
  33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu
  3332Thuế tiêu thụ đặc biệt
  3333Thuế xuất, nhập khẩu
  3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
  3335Thuế thu nhập cá nhân
  3336Thuế tài nguyên
  3337Thuế nhà đất, tiền thuê đất
  333833381

33382

Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khácThuế bảo vệ môi trường

Các loại thuế khác

  3339Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 
36334Phải trả người lao động
  3341Phải trả công nhân viên
  3348Phải trả người lao động khác 
37335Chi phí phải trả 
38336Phải trả nội bộ
  33613362

3363

3368

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanhPhải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá

Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá

Phải trả nội bộ khác

 

39337Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
   
40338Phải trả, phải nộp khác
  3381Tài sản thừa chờ giải quyết
  3382Kinh phí công đoàn
  3383Bảo hiểm xã hội
  3384Bảo hiểm y tế
1234
  3385Phải trả về cổ phần hoá
  3386Bảo hiểm thất nghiệp
  3387Doanh thu chưa thực hiện
  3388Phải trả, phải nộp khác 
41341  

3411

3412

Vay và nợ thuê tài chính 

Các khoản đi vay

Nợ thuê tài chính

 42 343  

3431

34311

34312

34313

3432

 Trái phiếu phát hành

Trái phiếu thường

Mệnh giá

Chiết khấu trái phiếu

Phụ trội trái phiếu

Trái phiếu chuyển đổi

 

43344Nhận ký quỹ, ký cược  
44347Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
   
453523521

3522

3523

3524

Dự phòng phải trảDự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp

Dự phòng phải trả khác

 

46353Quỹ khen thưởng phúc lợi
  3531Quỹ khen thưởng
  3532Quỹ phúc lợi
  3533Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
  3534Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty 
47356Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  3561Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  3562Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
  
48357Quỹ bình ổn giá
   
  LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
   
49411Vốn đầu tư của chủ sở hữu
  411141111

41112

Vốn góp của chủ sở hữuCổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi

  4112Thặng dư vốn cổ phần
  4113Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
  4118Vốn khác
1234
   
50412Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
51413Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  4131Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
  4132Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
   
52414Quỹ đầu tư phát triển 
53417Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 
54418Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
55419Cổ phiếu quỹ 
56421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  4211Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
  4212Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 
57441Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
58461Nguồn kinh phí sự nghiệp
  4611Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
  4612Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 
59466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
   
  LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
   
60511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  5111Doanh thu bán hàng hóa
  5112Doanh thu bán các thành phẩm
  51135114Doanh thu cung cấp dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá
  5117Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
  5118Doanh thu khác
   
61515Doanh thu hoạt động tài chính  
62521Các khoản giảm trừ doanh thu
  5211Chiết khấu thương mại
  5212Giảm giá hàng bán
  5213Hàng bán bị trả lại
   
1234
   
  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
63611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, vật liệu
6112Mua hàng hóa
64 621Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 
65622Chi phí nhân công trực tiếp 
66623 Chi phí sử dụng máy thi công
6231Chi phí nhân công
6232Chi phí nguyên, vật liệu
6233Chi phí dụng cụ sản xuất
6234Chi phí khấu hao máy thi công
6237Chi phí dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bằng tiền khác 
67627Chi phí sản xuất chung
  6271Chi phí nhân viên phân xưởng
  6272Chi phí nguyên, vật liệu
  6273Chi phí dụng cụ sản xuất
  6274Chi phí khấu hao TSCĐ
  6277Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6278Chi phí bằng tiền khác
   
68631Giá thành sản xuất 
69632Giá vốn hàng bán
   
70635Chi phí tài chính 
71641Chi phí bán hàng
  6411Chi phí nhân viên
  6412Chi phí nguyên vật liệu, bao bì
  6413Chi phí dụng cụ, đồ dùng
  6414Chi phí khấu hao TSCĐ
  6415Chi phí bảo hành
6417Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418Chi phí bằng tiền khác 
72642Chi phí quản lý doanh nghiệp
  6421Chi phí nhân viên quản lý
1234
  
  6422Chi phí vật liệu quản lý
  6423Chi phí đồ dùng văn phòng
  6424Chi phí khấu hao TSCĐ
  6425Thuế, phí và lệ phí
  6426Chi phí dự phòng
  6427Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6428Chi phí bằng tiền khác
   
  LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
   
73711Thu nhập khác
   
  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
   
74811Chi phí khác 
75821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  8211Chi phí thuế TNDN hiện hành
  8212Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   
  TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
   
76911Xác định kết quả kinh doanh
   

 

 

TRUNG TÂM KẾ TOÁN  excel Kế Toán Bác Thành

ĐT: (024) 3.753.8232  – 0904.766.722 (Mr Kiên)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:info@hocketoanthuchanh.com

Fanface:  www.facebook.com/ketoanbacthanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học Kế Toán Tại Hà Nội Hệ thống tài khoản theo quyết định 200 Kế Toán Bác Thành Học Kế toán excel.

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here