Nhằm giúp các bạn đang học lớp Kế toán tổng hợp excel và lớp Kế toán sơ cấp cũng như các bạn không có điều kiện đến trung tâm có tài liệu luyện tập theo từng buổi học của lớp Kế toán tổng hợp excel và lớp Kế toán sơ cấp làm quen với nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp để các bạn có thể nắm rõ Quy trình làm kế toán từ lúc lập chứng từ kế toán cho đến lúc ghi vào sổ sách kế toán.

An Tâm gửi đến các bạn bài tập và bài giải để các bạn vận dụng bằng hình ảnh rất cụ thể dễ dàng giúp cho các bạn tự học kế toán có thể làm được công việc của một người làm kế toán.

Download bài tập buổi 1+2: Buoi1+2
Download bài tập buổi 3: Buoi3
Download bài tập buổi 4: Buoi4

Lưu ý: Các bài tập và bài giải của từng buổi tiếp theo các bạn nhớ đón đọc tai website: www.tuhocketoan.com

The post Bài tập làm thêm (Tự học kế toán) appeared first on Kế toán Thuế An Tâm.

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here